KAPCSOLAT - KIHÍVÁS ALAPÍTVÁNY
CONTACT - CHALLENGE FOUNDATION

3530 Miskolc, Rákóczi u.12. I.em.2.
+36 46 323 025
+36 70 361 3684

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

A honlap fejlesztése a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

 

 

 

HÍD-MÁTRIX program eredményei

 

Adatkezelési szabályzat, tájékoztató.

 

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány tevékenysége és projektjei megvalósítása során egyéni megoldásokat kíván kínálni ahhoz a lelki, gazdasági és munkajogi problémához, amelyet a munkaerő-piacról való kiesés okoz.

A honlap használata

A Kapcsolat- Kihívás Alapítvány a www.kapcsolatkihivas.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy az induló munkaerő-piaci programokkal kapcsolatban tájékozódjanak, a honlapon kínált szolgáltatásokra jelentkezzenek.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

 

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, ezen kívül nem vállal felelősséget a honlap üzemzavarért, az információvesztéséért.

 

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal, ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti, ha annak működési fenntartása már nem indokolt.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány ezúton is tájékoztatja a programba jelentkezőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

További iránymutatást adó jogszabályok:

2011. évi CLXXV. törvény a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Az adatkezelő megnevezése:

Kapcsolat - Kihívás Alapítvány

3530 Miskolc, Rákóczi utca 12.

Tel/fax: 06 46 323 025

E-mail: kka.info.kka@gmail.com

Az adatkezelő elérhetősége:

A  www.kapcsolatkihivas.hu honlapon megadott

- elérhetőségek egyikén vagy

- kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása

1. A honlapon keresztül jelentkezők adataira vonatkozóan: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, születési dátum, születési hely, iskolai végzettség, nyelvismeret, munkatapasztalat, munkaerő-piaci státusz,, weboldalról való tudomásszerzés forrása, bármely, a projekt szempontjából jelentős, az érintett által megadott adat (célcsoport specifikáció).

Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. A személyesen jelentkezők adataira vonatkozóan: a jelentkezők által kitöltött regisztrációs lapon szereplő személyes adatok, valamint a projektbevonáshoz, és esetleges szerződéskötéshez szükséges együttműködési szerződésben megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

 

Az adatkezelés célja:

A weboldalon a regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja az érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, a szolgáltatások hirdetése, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány és az érintett között esetlegesen létrejövő szerződéskötéshez előzetes adatgyűjtés céljából illetve projekt kutatási eredmények kidolgozását segítő célú adatkezelés.

A projektmegvalósítás dokumentációiban kezelt adatok célja a résztvevő azonosítása, az együttműködési szerződés megkötése, a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának dokumentálása a 2011. évi CXII és az egyéb szabályozó törvényeknek megfelelően.

Ezen kívül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a KSH irányába történő statisztikai adatszolgáltatásra használjuk fel.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása.

Az 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával; ezen kívül a papíralapú adatkezelési nyilatkozat aláírásával adhatja meg.

Az adatkezelési nyilatkozat mellékletét képezi az adatvédelmi tájékoztató.

Kezelt adatok:

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a jelentkező által a jelentkezés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

1. Online jelentkezés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, lakcím, e-mail cím, születési dátum, születési hely, iskolai végzettség, nyelvismeret, munkatapasztalat, munkaerő-piaci státusz, weboldalról való tudomásszerzés forrása, bármely, a projekt szempontjából jelentős, az érintett által megadott adat (célcsoport specifikáció).

2. Személyes jelentkezés esetén: a papíralapú regisztrációs lapon, együttműködési szerződésben, egyéb a projektmegvalósításhoz szükséges dokumentációkban megadott személyes adatokat, információkat, melyek a következőkre terjedhetnek ki:

- a résztvevő neve, születési helye és ideje,

- állampolgársága,

- lakó- és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
- jogviszonnyal összefüggő adatok

- a résztvevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, egyéb képzéssel megszerzett szakképesítés vagy kompetencia megnevezése, annak helye, időpontja, eredménye

- a résztvevő munkatapasztalatával összefüggő adatok, készségek, kompetenciák megnevezése

Az adatvédelmi nyilatkozat - személyes regisztráció esetén - írásban történik, az I.sz. melléklet szerint.

Adatkezelés időtartama:

Online rendszerbe történő adattovábbítás során a kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online adatlap kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától, a konkrét adat törléséig tart. A programdokumentációban kezelt adatokat 5 évig kell megőrizni a vonatkozó jogszabálynak és egyéb szabályozó tényezőknek megfelelően.

Az érdeklődő, a programba vont személy kérheti az elektronikus rendszerben tárolt adatok törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi.

Adatok hozzáférhetősége:

A résztvevő által rendelkezésre bocsájtott adatokhoz kizárólag saját munkatársaink férhetnek hozzá. A hozzáférés a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

Az adatkezelő az általa alkalmazott szoftverek felhasználási és/vagy tulajdonjogával rendelkezik. Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az álláskereső ügyfeleknek személyes adataik és szakmai referenciáik megadása után tudjuk biztosítani az adatbázisban való részvételt.

Az állást kínáló gazdasági szereplőnek a munkakört és a hozzá szükséges kompetenciákat kell megadnia, így tud munkát felkínálni.

A szolgáltatás az állást keresőknek és az állást kínálóknak is térítésmentes.

A leírt szolgáltatásokért sem az Üzemeltető, sem a Tulajdonos ellenszolgáltatást nem kér és nem fogad el. Az álláskeresés és az állások felkínálása önkéntes.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

A résztvevő személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a résztvevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Munkaajánlatra történő jelentkezés esetén a programba bevont személy az adatkezelési nyilatkozat aláírásával hozzájárul az adatok megadásához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat - amennyiben a jelentkező vagy a résztvevő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

- kapcsolattartáshoz

- jelentkezési lap elküldéséhez

- tájékoztató elküldéséhez

- szolgáltatásokról szóló tájékoztató elküldéséhez

- egyéb képzésekről szóló képzési tájékoztatók és/ vagy reklám, hirdetés e-mail küldéséhez

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány reklám és hirdetés céljából küldött e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta. Ezt megteheti az adatkezelési nyilatkozaton.

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány honlapjának üzemeltetője:

 

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A résztvevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető:             kka.info.kka@gmail.com e-mail címen.

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni a képzésben résztvevő kérésére a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Amennyiben a résztvevő adatainak törlését kéri, azt írásbeli kérelem benyújtásával teheti meg. A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.             törvény, számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi. A résztvevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

A jelentkező, résztvevő a 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi hatóság segítségét is.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, további információ: www.naih.hu

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány jogosult vele kártérítés érvényesítésére, amennyiben a jelentkező a jelentkezés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jelentkezők, résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a résztvevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei törvényszék: 3545 Miskolc, Dózsa György út 4. (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.

A nyilvántartási azonosító:

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a jelentkezők és a résztvevők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes és tisztességes. A kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentelünk. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi linken:

http://kapcsolatkihivas.hu/adatvedelmi_szabalyzat

Jelen nyilatkozat a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatait kezelje.

I.sz. melléklet.

 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

 

 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

 

 

Alulírott, kijelentem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a 2011 évi CXII. törvény  által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről tájékoztatásban részesültem.

 

Aláírásommal, önkéntesen hozzájárulok / nem járulok hozzá, hogy __________________________________________(szolgáltató neve, címe), a személyes adataimat nyilvántartásba vegye, az adatkezelési tájékoztatóban felsorolt esetekben azokról adatot szolgáltasson, az együttműködés során tudomására jutott különleges adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

 

Hozzájárulok egyéb képzésekről szóló képzési tájékoztatók és/ vagy reklám, hirdetés  küldéséhez e-mailben.

 

 

 

_________________, 20___________________ hó _______ nap

 

 

______________________

 

aláírás

 

 

Adatkezelési szabályzat, tájékoztató...Weblapkészítő: Avasweb Kft.